Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Informacja o ochronie danych osobowych

Informacja o ochronie danych osobowych

Inspektor Ochrony Danych

Tomasz Wilczek
tel. 32 230 68 31
e-mail: iod@zsti.gliwice.pl

Klauzula informacyjna

dla rodziców/prawnych opiekunów uczniów

oraz pełnoletnich uczniów

Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych ucznia i jego rodziców/prawnych opiekunów jest Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych z siedzibą w Gliwicach, ul. Chorzowska 5, reprezentowany przez dyrektora Janusza Magierę.

2. Inspektorem ochrony danych w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach jest pan Tomasz Wilczek, tel. 32 230 68 31, e-mail: iod@zsti.gliwice.pl

3. Cele przetwarzania danych osobowych:

a) dane osobowe ucznia wraz z powiązanymi z nim danymi rodzica/prawnego opiekuna przetwarzane są w celu realizacji zadań ustawowych – dydaktycznych, wychowaw­czych i opiekuńczych oraz wykonywania wszelkich czynności związanych z organi­zacją pracy Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach, zgodnie z: Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe i wydanymi na ich podstawie rozporządzeniami odpowiednich ministrów, Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO;

b) dane osobowe ucznia związane z udziałem w konkursach i zawodach organizowanych w szkole i poza nią przetwarzane są na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO (jeżeli to Pani/Pana dotyczy);

c) wizerunek oraz osiągnięcia dziecka przetwarzane są w celu publikacji w materiałach publikowanych lub autoryzowanych przez szkołę w prasie lokalnej, telewizji oraz na stronie internetowej szkoły/na szkolnym Facebooku itp. na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO (jeżeli to Pani/Pana dotyczy).

 4. Dane osobowe Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka mogą zostać przekazane podmiotom, którym Administrator Danych Osobowych zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie zawartej umowy.

5. Dane osobowe Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w tym m. in.: Ministerstwo Edukacji i Nauki – System Informacji Oświatowej, Śląskie Kuratorium Oświaty w Katowicach, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie, organ prowadzący – Urząd Miasta Gliwice, firma Vulcan na podstawie umowy powierzenia danych i inne – na wniosek, np. sąd, policja, poradnia psychologiczno-pedagogiczna, ośrodki pomocy społecznej.

6. Dane osobowe ucznia i jego rodziców/prawnych opiekunów nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej poza obszar działania RODO.

7. Przekazane dane osobowe będą przechowywane przez czas określony w Instrukcji Kancelaryjnej na podstawie: Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych.

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych dziecka i powiązanych z nimi danych osobowych rodzica/prawnego opiekuna oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wszystkie wymienione prawa wymagają pisemnej formy (np. zgody, oświadczenia, itp.).

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego www.uodo.gov.pl, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących ucznia bądź jego rodziców/prawnych opiekunów narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wymienionych w punkcie 3a jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niewpisanie ucznia do Księgi uczniów (czyli nieprzyjęcie ucznia do szkoły). Podanie danych wymienionych w punktach 3b oraz 3c wymaga pisemnej zgody, a konsekwencja braku zgody lub jej niewyrażenia skutkuje: brakiem publikacji osiągnięć ucznia, zakazem udziału w konkursach i zawodach.

11. Przekazane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

12. Treść powyższej klauzuli informacyjnej wraz z aktualnym kontaktem do Inspektora Ochrony Danych i Administratora Danych Osobowych będzie zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach.

 

Administrator Danych Osobowych

Janusz Magiera

Dyrektor

Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych

w Gliwicach

tel. 32 230 68 31

 

 

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęZespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćBIP
Data wytworzenia informacji2020-06-16 13:09:15
Informację wprowadził do BIPJanusz Magiera
Data udostępnienia informacji w BIP2020-06-16 13:09:15
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Przeniesiono dane z poprzedniego serwisu BIPDaniel Kuśka2020-08-27 09:59:13
2Przeniesiono dane z poprzedniego serwisu BIPDaniel Kuśka2020-08-27 09:59:16
3Przeniesiono dane z poprzedniego serwisu BIPDaniel Kuśka2020-08-27 09:59:40
4Przeniesiono dane z poprzedniego serwisu BIPDaniel Kuśka2020-08-27 10:00:18
5Przeniesiono dane z poprzedniego serwisu BIPJanusz Magiera2023-08-18 12:29:00
6Przeniesiono dane z poprzedniego serwisu BIPJanusz Magiera2023-08-18 12:34:30