oznaczenie sprawy: ZSTI.26.1.2018

 

Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach
zawiadamia o wynikach postępowania

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

"Przebudowa instalacji elektrycznych wraz z wykonaniem instalacji systemu alarmowania pożaru i remontem instalacji teletechnicznych w ramach projektu "Wymiana instalacji elektrycznych w budynku internatu - etap V""

 

Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano:

Zakład Elektryczny
ELKO
Jacek Bzdok
ul. Tarnogórska 10, 44-100 Gliwice z ceną 503 936,20 zł.
 
Uzasadnienie:
Uzasadnienie prawne:
Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Uzasadnienie faktyczne:
Do upływu terminu składania ofert, tj.do dnia 06-04-2018 r. do godz. 10:00 wpłynęło 5 ofert. Zamawiający przewidział zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy i dokonał oceny oferty.
Zamawiający zbadał, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
W wyniku dokonania oceny oferty, Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp w dniu 10-04-2018 r. (kor. ZSTI.1920.2018) wezwał Wykonawcę Zakład Elektryczny ELKO, Jacek Bzdok, ul. Tarnogórska 10, 44-100 Gliwice do złożenia dokumentów i oświadczeń potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale 10 SIWZ pkt 2) oraz dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale 10 SIWZ pkt 3). W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Wykonawca pismem z dnia 12.04.2018 r. (nr kor. ZSTI.1974.2018) odpowiedział, iż dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty złożonej w dniu 06.04.2018 r. są nadal aktualne. Zamawiający ocenił, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
- cena - 60%
- okres gwarancji i rękojmi - 40%
Wybrana oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów - 100,00 pkt. (60 pkt. - w kryterium "cena", 40,00 pkt. w kryterium "okres gwarancji i rękojmi"), jest zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ustawą Prawo zamówień publicznych..
 
Wykonawcy, którzy złożyli oferty:
 
Lp.
Nazwa i adres wykonawcy  
Liczba pkt
w kryterium cena
Liczba pkt
w kryterium
gwarancja i rekojmia
Łączna
punktacja

1.
Zakład Elektryczny
ELKO
Jacek Bzdok
ul. Tarnogórska 10,
44-100 Gliwice
60,00
40,00
100,00
2.
PUMART
Sp. z o.o.
ul. Broniewskiego 25,
44-217 Rybnik
54,59
40,00
94,59
3.
EL-RAF Sp. z o.o
Nieznanice, ul. Sobieskiego 44A,
42-270 Kłomnice
45,49
40,00
85,49
4.

INTERAUT
Sławomir Kowalczyk
ul. Słowackiego 4,
41-400 Mysłowice
43,02
40,00
83,02
5.

INFOPOLGAZ Marlena Handel - Szczerba
ul. Fabryczna 10,
41-909 Bytom
41,73
40,00
81,73


Kierownik Działu

19-04-2018 r. Wiesława Trzop
________________________________________
(data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie)


Zastępca Dyrektora Jednostki

19-04-2018 r. Anna Wilk

________________________________________
(data i podpis osoby zatwierdzającej ogłoszenie)