Oznaczenie sprawy: ZSTI.26.2.2024
nr kor.:
 
Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych W Gliwicach OGŁASZA postępowanie prowadzone w trybie podstawowym - wariant I (bez negocjacji) pod nazwą
"Roboty budowlane związane z modernizacją sali gimnastycznej oraz szatni z sanitariatami w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach"
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 17-04-2024  

Ogłoszenie o zamówieniuRoboty budowlane"Roboty budowlane związane z modernizacją sali gimnastycznej oraz szatni z sanitariatami w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach"SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY1.1.) Rola zamawiającegoPostępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego1.2.) Nazwa zamawiającego: ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO-INFORMATYCZNYCH W GLIWICACH1.3.) Oddział zamawiającego: ZSTI1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 0001277171.5) Adres zamawiającego1.5.1.) Ulica: Chorzowska 51.5.2.) Miejscowość: Gliwice1.5.3.) Kod pocztowy: 44-1001.5.4.) Województwo: śląskie1.5.5.) Kraj: Polska1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki1.5.7.) Numer telefonu: (32) 230 68 311.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zsti.gliwice.eu1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsti.gliwice.pl1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: EdukacjaSEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE2.1.) Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:"Roboty budowlane związane z modernizacją sali gimnastycznej oraz szatni z sanitariatami w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach"2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8ff9f326-fb4d-11ee-b016-82aaee56c84c2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 002897042.6.) Wersja ogłoszenia: 012.7.) Data ogłoszenia: 2024-04-172.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00456300/03/P2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:1.1.1 Modernizacja sali gimnastycznej oraz szatni wraz z sanitariatami w ZST-I2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków UniiEuropejskiej: NieOgłoszenie nr 2024/BZP 00289704/01 z dnia 2024-04-172024-04-17 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawnąZamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawySEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowaniahttps://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8ff9f326-fb4d-11ee-b016-82aaee56c84c3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeńoraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się zwykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) postępowanie prowadzone jest wjęzyku polskim,2) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami(z zastrzeżeniem sposobu przygotowania i złożenia oferty) odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia,która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl lub poczty elektronicznej,3) korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne,4) adres strony prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowaniana Platformie e-zamówienia):https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8ff9f326-fb4d-11ee-b016-82aaee56c84cPostępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk "Przeglądajpostępowania/konkursy"),5) Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:ocds-148610-8ff9f326-fb4d-11ee-b016-82aaee56c84c,6) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca”na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasadyi warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępnyna stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „CentrumPomocy”,7) przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania kontana Platformie e-Zamówienia ani logowania,8) sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopiąelektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiamiokreślonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych,9) dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dladokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzieleniezamówienia publicznego lub konkursie, wskazane w rozdziale "Dokumenty lub oświadczenia, składanew toku postępowania o zamówienie publiczne" oraz "Opis sposobu przygotowania i składania oferty"niniejszej specyfikacji, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisachrozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (KIR), z uwzględnieniem rodzajuprzekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki.Ponadto, do kompresji (zmniejszenia objętości) dokumentów elektronicznych Zamawiający dopuszcza równieżmożliwość przekazywania dokumentów w formacie ".rar", natomiast do danych zawierających informacjęgraficzną - format ".bmp".Preferowane przez Zamawiającego formaty:a) danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .odt, .ods, .xls, .xlsx, .jpg (.jpeg);b) kompresji dokumentów elektronicznych: .zip, .7z.W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miałybezpośredniego zastosowania,10) informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa RadyMinistrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji orazwymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznejw postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, przekazywane w postępowaniusporządza się w postaci elektronicznej:a) w formatach danych określonych w pkt 9) i przekazuje się jako załącznik, lubb) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacjielektronicznej, np. w treści wiadomości e-mail (z uwzględnieniem pkt 18) lub w treści "Formularzado komunikacji"Ciąg dalszy w SWZ pkt 123.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danychbudowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczyOgłoszenie nr 2024/BZP 00289704/01 z dnia 2024-04-172024-04-17 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:polski3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacja zawarta w rozdziale 27. SWZ3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacja zawarta w rozdziale 27. SWZSEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie4.1.2.) Numer referencyjny: ZSTI.26.2.20244.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówieniaZamówieniem publicznym są objęte roboty remontowo-budowlane w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w :- załączniku nr 6.1.1 SWZ - dokumentacji projektowej: Modernizacja sali gimnastycznej oraz szatni wraz z sanitariatami wZespole Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach; opracowanej przez Pracownie Brus, Lachowicz Architekci;- specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załacznik nr 6.2 do SWZ;- przedmiarach robót stanowiących załącznik nr 6.3 do SWZ.Zakres rzeczowy robót ujęty w przedmiarach robót należy traktować jako orientacyjny, Wykonawca uwzględni w oferciecałość robót niezbędnych do prawidłowego wykonania zmówienia, zgodnie z dokumentacja projektowa, w tym roboty, którenie zostały wyszczególnione w przedmiarach robót a są konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z „sztukabudowlana” i obowiązującymi przepisami.Ze względu na charakter obiektu, w którym będą prowadzone roboty remontowo-budowlane zamawiający oczekuje odwykonawcy doświadczenia w prowadzeniu robót remontowo-budowlanych w czynnych placówkach oświatowych.Wykonawca w ramach prac związanych z realizacja zamówienia zobowiązany będzie do uzyskania niezbędnychwymaganych decyzji lub uzgodnień np. przejazdu, pozwoleń na użytkowanie itp.W celu zapoznania sie z układem komunikacyjnym, miejscem i zakresem rzeczowym robót objętych postepowaniem,Zamawiający wymaga odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej i ustala terminy wizji na dzień 22 kwietnia 2024 i 26 kwietnia2024 w godz 08:30-10:00 i wymaga złożenia z ofertaoświadczenia o jej odbyciu wg wzoru załącznika do SWZ. W przypadku braku odbycia wizji Zamawiający odrzuci ofertęWykonawcy zgodnie z art. 226 ust.1 pkt.18 ustawy Pzp. W przypadku wykonawców występujących wspólnie, wymagane jestaby przynajmniej jeden z Wykonawców uczestniczył w wizji.Wykonawca, dodatkowo w ramach realizacji przedmiotu zamówienia podejmie niezbędne działania w celu ochrony mieniaplacówki. W tym celu m. in. zabezpieczy w miarę możliwości sąsiadujące obiekty przed negatywnym oddziaływaniem wtrakcie realizacji robót i na bieżąco będzie utrzymywał porządek. Ze względów organizacyjnych Zamawiający przewidziałmożliwość realizacji zamówienia wyłącznie w sposób nie kolidujący z funkcjonowaniem placówki.Wykonawca, dodatkowo w ramach realizacji przedmiotu zamówienia podejmie niezbędne działania w celu ochrony mieniaplacówki. W tym celu m. in. zabezpieczy w miarę możliwości sąsiadujące obiekty i pomieszczenia przed negatywnymoddziaływaniem w trakcie realizacji robót i na bieżąco będzie utrzymywał porządek. Ze względów organizacyjnychZamawiający przewidział możliwość realizacji zamówienia wyłącznie w sposób nie kolidujący z funkcjonowaniem placówki.Przedstawione w ww. dokumentach wskazania na urządzenia techniczne i materiały z podaniem producenta należytraktować jako odniesienie do oczekiwanych przez zamawiającego parametrów technicznych i użytkowych i przykładowe zewzględu na zasady ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z póz. zm. ).Oznacza to, ze wykonawcy mogą zaproponować inne niż wyszczególnione w dokumentacji rozwiązania z zachowaniemodpowiednich równoważnych parametrów technicznych dla osiągniecia oczekiwanej funkcjonalności zakresu będącegoprzedmiotem zamówienia po zaakceptowaniu zmian materiałowych przez Zamawiającego. W każdym miejscu w którymzostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów, bądź wyposażenia lub normy,aprobaty, specyfikacje i systemy, o którychmowa w art. 99 – 101 Ustawy, wykonawca wprowadza zapisy dotyczące oferowanych materiałów, bądź wyposażeniarównoważnych i opisze na czym równoważność będzie polegała. Wykonawca, który powołuje się w swojej ofercie narozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, ze oferowaneprzez niego materiały, bądź wyposażenie i roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego.Biorąc pod uwagę powyższe zamawiający wskazuje, ze we wszystkich miejscach w dokumentacji postepowania, gdzieOgłoszenie nr 2024/BZP 00289704/01 z dnia 2024-04-172024-04-17 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlanedokonano opisu poprzez wskazanie na konkretne normy dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym, ijednocześnie w każdym miejscu Zamawiający wprowadza określenie "lub równoważne" (podstawa prawna art. 42 ust. 3dyrektywy 2014/24/UE).Rozwiązania równoważne:1) Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła lubszczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, dopuszcza sięzaoferowanie rozwiązań równoważnych opisanym, pod warunkiem zachowania przez nie takich samych minimalnychparametrów technicznych, jakościowych oraz funkcjonalnych2) Wykonawca, który powołuje sie na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, ze oferowane przez niegorozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca załącza do oferty wykazrozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.3) W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajda sie odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacjitechnicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2) oraz ust. 3 ustawy Pzp,Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod względem metodologii postepowania, zakresu, funkcjonalności iinnych cech opisanych w normach"4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:45214200-2 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem45212222-8 - Roboty budowlane związane z salami gimnastycznymi45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne45262420-1 - Wznoszenie konstrukcji obiektów45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-08-204.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub robotybudowlane: Nie4.3.) Kryteria oceny ofert4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościoweKryterium 14.3.5.) Nazwa kryterium: Cena4.3.6.) Waga: 60Kryterium 24.3.4.) Rodzaj kryterium:serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresurealizacji.4.3.5.) Nazwa kryterium: czas realizacji4.3.6.) Waga: 10Kryterium 34.3.4.) Rodzaj kryterium:inne.4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja i rękojmia4.3.6.) Waga: 10Ogłoszenie nr 2024/BZP 00289704/01 z dnia 2024-04-172024-04-17 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlaneKryterium 44.3.4.) Rodzaj kryterium:organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie zawodowe kierownika budowy/projektu4.3.6.) Waga: 204.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunekkosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: NieSEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:Art. 109 ust. 1 pkt 4Art. 109 ust. 1 pkt 8Art. 109 ust. 1 pkt 105.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczymOkreślenie warunku:Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to zodrębnych przepisówOkreślenie warunku:Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.3. Sytuacja finansowa lub ekonomicznaOkreślenie warunku:O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których sytuacja ekonomiczna i finansowa pozwoli na prawidłowe wykonaniezamówienia.Posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, przy czym minimalna sumagwarancyjna ubezpieczenia nie może być niższa od oferowanej ceny wykonania zamówienia przez Wykonawcę.Posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości min. 1 000 000,00 (jeden milion) zł bruttoW przypadku podmiotów działających wspólnie potencjał ekonomiczny i finansowy podlega sumowaniu.4. Zdolność techniczna lub zawodowaOkreślenie warunku:O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których wiedza i doświadczenie pozwoli na prawidłowe wykonaniezamówienia, to znaczy Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej iprawidłowo ukończył realizację minimum:1. trzech robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot niniejszegozamówienia t.j. polegających na remoncie, budowie (rozbudowie) budynku placówki oświatowej wraz z niezbędnąinfrastrukturą: instalacjami elektrycznymi i sanitarnymi wykonanych w obrębie czynnych obiektów użyteczności publicznejzgodnie z klasa 1263 PKOB o wartości nie mniejszej niz 500 000,00 zł brutto (pięćset tysięcy zł) każdej z wykonanych robót;2. trzech robót budowlanych polegających na remoncie/ rozbudowie/ budowie sali/hali sportowej, w obrębie czynnychobiektów użyteczności publicznej zgodnie z klasą 1263 PKOB;W przypadku podmiotów działających wspólnie doświadczenie nie podlega sumowaniu.O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których potencjał techniczny pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówieniaO zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonaniazamówienia. Wykonawca musi mieć do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel w tym:- jedną osobę która przy realizacji zamówienia będzie pełniła funkcje kierownika budowy/kierownika projektu, posiadającaOgłoszenie nr 2024/BZP 00289704/01 z dnia 2024-04-172024-04-17 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlaneuprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń i co najmniej 10-letnie doświadczenie wkierowaniu robotami budowlanymi w ww. specjalności oraz posiada doświadczenie w kierowaniu minimum 3 robotamibudowlana zrealizowanymi na terenie czynnych obiektów użyteczności publicznej zgodnie z klasa PKOB 1263 o wartościnie mniejszej niż 500 000,00 (pięćset tysięcy) zł brutto zł każdej z wykonanych robót.- jedną osobę, która przy realizacji zamówienia będzie pełniła funkcje kierownika robót branży sanitarnej, posiadającauprawnienia budowlane w specjalności instalacyjno - inżynieryjnej w zakresie instalacji sanitarnych lub równorzędne i conajmniej 5-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w ww. specjalności;- jedną osobę, która przy realizacji zamówienia będzie pełniła funkcję kierownika robót branży elektrycznej, posiadającauprawnienia budowlane w specjalności instalacyjno - inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych lub równorzędne i conajmniej 5 -letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w ww. specjalności.-W okresie ostatnich trzech lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tymokresie, posiadał przeciętne zatrudnienie min. 10 pracowników w każdym roku.5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcywspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonająroboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku wykonawcy wspólnieubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albodo oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.6. W przypadku podania kwot w walucie obcej, zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na wartość w złotych wedługśredniego kursu NBP dla danej waluty z dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniuukazania się ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokonaodpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje.5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Składane wraz z ofertą:1.oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu2.zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasobyNa wezwanie1. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,2.oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust 1 pkt 5 ustawy pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej3.oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 1255.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:Składane wraz z ofertą:1.oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunkówudziału w postępowaniu2.zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasobyNa wezwanie1.dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej2.wykaz robót budowlanych3.wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego4.oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy5.informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowejSEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnieubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają robotybudowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegającysię o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do ofertyoświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć naOgłoszenie nr 2024/BZP 00289704/01 z dnia 2024-04-172024-04-17 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlanesfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: NieSEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:Warunki zmiany umowy określono w załączniku nr 4 - wzór umowy7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacjązamówienia: Tak7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawySEKCJA VIII – PROCEDURA8.1.) Termin składania ofert: 2024-05-06 14:008.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-05-06 14:158.4.) Termin związania ofertą: do 2024-06-04Ogłoszenie nr 2024/BZP 00289704/01 z dnia 2024-04-172024-04-17 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane 

 
 
17-04-2024 r.  Koprucka Magdalena
__________________________________ data oraz imię i nazwisko osoby udostępniającej ogłoszenie
      
Zastępca Dyrektora Jednostki
 
17-04-2024 r.  Anna Świda
__________________________________ data oraz imię i nazwisko osoby upoważnionej