oznaczenie sprawy: ZSTI.26.4.2023 nr kor.:

 

Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach zawiadamia o wynikach postępowania

Postępowanie pod nazwą:

"Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Internatu 2024r."

Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano: Pakiet nr 1 - dostawa artykułów ogólnospożywczych

POLARIS PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE MAŁGORZATA GRUSZCZYŃSKA ŻOŁNIERSKA 20/A, 62-800 KALISZ z ceną 85 183,40 zł.
 
Uzasadnienie:
Uzasadnienie prawne:Zgodnie z art. 239 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryterium oceny ofert określonego w dokumentach zamówienia.Uzasadnienie faktyczne:Do dnia 01.12.2023 r. godziny 9:00 tj. do terminu składania ofert wpłynęła jedna oferta. Zamawiający dokonał oceny i badania złożonej oferty, a następnie dokonał kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy PPH POLARIS M. Gruszczyńska, 62-800 Kalisz, ul. Żołnierska 20a.Zamawiający pismem z dnia 01.12.2023 r. nr korespondencji: ZSTI.10506.2023 wezwał wykonawcę do potwierdzenia aktualności załączonych dokumentów zgodnie z 10 pkt SWZ. Wykonawca złożył w dniu 06.12.2023 r. poprzez platformę e-zamówienia wymagane oświadczenia i dokumenty. Zamawiający dokonał weryfikacji złożonego oświadczenia. Podmiotowe środki dowodowe potwierdzają, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z niniejszego postępowania.Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się kryterium 100% ceny - wybrana oferta uzyskała najwyższa liczę punktów.Złożona oferta jest zgodna z warunkami zamówienia i Ustawą Prawo Zamówień Publicznych.. Pakiet nr 2 - dostawa nabiału
SEMI SP. Z O. O.
GENERAŁA WŁADYSŁAWA ANDERSA 6A, 44-121 GLIWICE z ceną 103 775,30 zł.
 
Uzasadnienie:
Uzasadnienie prawne:Zgodnie z art. 239 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryterium oceny ofert określonego w dokumentach zamówienia.Uzasadnienie faktyczne:Do dnia 01.12.2023 r. godziny 9:00 tj. do terminu składania ofert wpłynęła jedna oferta. Zamawiający dokonał oceny i badania złożonej oferty, a następnie dokonał kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy SEMI Sp z o.o. 44-100 Gliwice, Gen. W. Andersa 6aZamawiający pismem z dnia 01.12.2023 r. nr korespondencji: ZSTI.10507.2023 wezwał wykonawcę do potwierdzenia aktualności załączonych dokumentów zgodnie z 10 pkt SWZ. Wykonawca złożył w dniu 06.12.2023 r. poprzez platformę e-zamówienia wymagane oświadczenia i dokumenty. Zamawiający dokonał weryfikacji złożonego oświadczenia. Podmiotowe środki dowodowe potwierdzają, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z niniejszego postępowania.Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się kryterium 100% ceny - wybrana oferta uzyskała najwyższa liczę punktów.Złożona oferta jest zgodna z warunkami zamówienia i Ustawą Prawo Zamówień Publicznych.. Pakiet nr 3 - dostawa mięsa, wędlin i drobiu
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE S.C. OŚLIŹLOK HENRYKA,
POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 24, 44-348 SKRZYSZÓW z ceną 183 734,00 zł.
 
Uzasadnienie:
Uzasadnienie prawne:Zgodnie z art. 239 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryterium oceny ofert określonego w dokumentach zamówienia.Uzasadnienie faktyczne:Do dnia 01.12.2023 r. godziny 9:00 tj. do terminu składania ofert wpłynęły trzy oferty. Zamawiający dokonał oceny i badania złożonej oferty, a następnie dokonał kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy PPHU Zakład Masarski S.C. Stanisław, Henryka Ośliźlok 44-348 Skrzyszów ul. Powstańców Śląskich 24Zamawiający pismem z dnia 01.12.2023 r. nr korespondencji: ZSTI.10508.2023 wezwał wykonawcę do złożenia/uzupełnienia podmiotowych środków dowodowych zgodnie z rozdziałem 10 SWZ ( odpis lub informacja z KRS lub CEiDG, oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz oświadczenie o aktualności informacji). Wykonawca złożył w dniu 05.12.2023 r. poprzez platformę e-zamówienia wymagane oświadczenia i dokumenty. Zamawiający dokonał weryfikacji złożonych oświadczeń i dokumentów. Podmiotowe środki dowodowe potwierdzają, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z niniejszego postępowania.Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się kryterium 100% ceny - wybrana oferta uzyskała najwyższa liczę punktów.Złożona oferta jest zgodna z warunkami zamówienia i Ustawą Prawo Zamówień Publicznych.. Pakiet nr 4 - dostawa pieczywa
FIRMA SŁOWIK ADAM WIŚNIOWSKI
KSIĘDZA KOZIEŁKA 60, 44-190 KNURÓW z ceną 93 640,00 zł.
 
Uzasadnienie:
Uzasadnienie prawne:Zgodnie z art. 239 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryterium oceny ofert określonego w dokumentach zamówienia.Uzasadnienie faktyczne:Do dnia 01.12.2023 r. godziny 9:00 tj. do terminu składania ofert wpłynęły dwie oferty. Zamawiający dokonał oceny i badania złożonej oferty, a następnie dokonał kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy Firma "Słowik" Adam Wiśniowski, 44-190 Knurów, ul. Ks. Koziełka 60Zamawiający pismem z dnia 01.12.2023 r. nr korespondencji: ZSTI.10509.2023 wezwał wykonawcę do złożenia/uzupełnienia podmiotowych środków dowodowych zgodnie z rozdziałem 10 SWZ ( odpis lub informacja z KRS lub CEiDG, oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz oświadczenie o aktualności informacji). Wykonawca złożył w dniu 07.12.2023 r. poprzez platformę e-zamówienia wymagane oświadczenia i dokumenty. Zamawiający dokonał weryfikacji złożonych oświadczeń i dokumentów. Podmiotowe środki dowodowe potwierdzają, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z niniejszego postępowania.Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się kryterium 100% ceny - wybrana oferta uzyskała najwyższa liczę punktów.Złożona oferta jest zgodna z warunkami zamówienia i Ustawą Prawo Zamówień Publicznych.. Pakiet nr 5 - dostawa warzyw i owoców
FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA DAMEX SURMAŃSKI DAMIAN
WSPÓLNA 12, 42-690 BRYNEK z ceną 96 423,00 zł.
 
Uzasadnienie:
Uzasadnienie prawne:Zgodnie z art. 239 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryterium oceny ofert określonego w dokumentach zamówienia.Uzasadnienie faktyczne:Do dnia 01.12.2023 r. godziny 9:00 tj. do terminu składania ofert wpłynęły dwie oferty. Zamawiający dokonał oceny i badania złożonej oferty, a następnie dokonał kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy FHU "DAMEX" Surmański Damian, 42-690 Brynek, Wspólna 12Zamawiający pismem z dnia 01.12.2023 r. nr korespondencji: ZSTI.10510.2023 wezwał wykonawcę do złożenia/uzupełnienia podmiotowych środków dowodowych zgodnie z rozdziałem 10 SWZ ( odpis lub informacja z KRS lub CEiDG, oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz oświadczenie o aktualności informacji). Wykonawca złożył w dniu 06.12.2023 r. poprzez platformę e-zamówienia wymagane oświadczenia i dokumenty. Zamawiający dokonał weryfikacji złożonych oświadczeń i dokumentów. Podmiotowe środki dowodowe potwierdzają, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z niniejszego postępowania.Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się kryterium 100% ceny - wybrana oferta uzyskała najwyższa liczę punktów.Złożona oferta jest zgodna z warunkami zamówienia i Ustawą Prawo Zamówień Publicznych.. Pakiet nr 6 - dostawa mrożonych warzyw i owoców oraz ryb
AB FROST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁDZIELCZA 3, 98-275 BRZEŹNIO z ceną 6 682 900,00 zł.
 
Uzasadnienie:
Uzasadnienie prawne:Zgodnie z art. 239 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryterium oceny ofert określonego w dokumentach zamówienia.Uzasadnienie faktyczne:Do dnia 01.12.2023 r. godziny 9:00 tj. do terminu składania ofert wpłynęły dwie oferty. Zamawiający dokonał oceny i badania złożonej oferty, a następnie dokonał kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy AB FROST Sp z o.o., 98-275, Brzeźnio, ul. Spółdzielcza 3Zamawiający pismem z dnia 01.12.2023 r. nr korespondencji: ZSTI.10511.2023 wezwał wykonawcę do potwierdzenia aktualności załączonych dokumentów zgodnie z 10 pkt SWZ. Wykonawca złożył w dniu 06.12.2023 r. poprzez platformę e-zamówienia wymagane oświadczenia i dokumenty. Zamawiający dokonał weryfikacji złożonych oświadczeń i dokumentów. Podmiotowe środki dowodowe potwierdzają, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z niniejszego postępowania.Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się kryterium 100% ceny - wybrana oferta uzyskała najwyższa liczę punktów.Złożona oferta jest zgodna z warunkami zamówienia i Ustawą Prawo Zamówień Publicznych..
Wykonawcy, którzy złożyli oferty:
Lp.
Nazwa i adres wykonawcy  
Liczba pkt w kryterium Cena
Łączna punktacja

1.
Pakiet nr 1 - dostawa artykułów ogólnospożywczych
POLARIS PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE MAŁGORZATA GRUSZCZYŃSKA
ŻOŁNIERSKA 20/A, 62-800 KALISZ
100,00
100,00
2.
Pakiet nr 2 - dostawa nabiału
SEMI SP. Z O. O.
GENERAŁA WŁADYSŁAWA ANDERSA 6A, 44-121 GLIWICE
100,00
100,00
3.
Pakiet nr 3 - dostawa mięsa, wędlin i drobiu
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE S.C. OŚLIŹLOK HENRYKA,
POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 24, 44-348 SKRZYSZÓW
100,00
100,00
4.
Pakiet nr 3 - dostawa mięsa, wędlin i drobiu P.W. JANCZAR POKORA SP. J.
ŚW. JACKA 21, 44-100 GLIWICE
95,34
95,34
5.
Pakiet nr 4 - dostawa pieczywa FIRMA SŁOWIK ADAM WIŚNIOWSKI
KSIĘDZA KOZIEŁKA 60, 44-190 KNURÓW
100,00
100,00
6.
Pakiet nr 4 - dostawa pieczywa PPHU U ZBYSZKA Zbysław Małota
1 MAJA 59, 44-194 KNURÓW
92,29
 92,29
7.
Pakiet nr 5 - dostawa warzyw i owoców FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA DAMEX SURMAŃSKI DAMIAN
WSPÓLNA 12, 42-690 BRYNEK
100,00
100,00
8.

Pakiet nr 5 - dostawa warzyw i owoców ARTYKUŁY ROLNO-SPOŻYWCZE PATYNA SŁAWOMIR w spadku OBROKI 130, 40-833 KATOWICE

91,80

91,80

9.

Pakiet nr 6 - dostawa mrożonych warzyw i owoców oraz ryb AB FROST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁDZIELCZA 3, 98-275 BRZEŹNIO

100,00

100,00

 
10.

Pakiet nr 6 - dostawa mrożonych warzyw i owoców oraz ryb FIRMA HANDLOWA MAR-TAD MARIA,TADEUSZ JĘDRUSIK STANISŁAWA STRUZIKA 10A/11, 41-806 ZABRZE

98,85

98,85

Kierownik Gospodarczy

11-12-2023 r. Anna Woroch
________________________________________ (data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie)

Dyrektor Jednostki

11-12-2023 r. Janusz Magiera

________________________________________ (data i podpis osoby zatwierdzającej ogłoszenie)