Oznaczenie sprawy: ZSTI.26.4.2023
 
Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach INFORMUJE O ZMIANIE OGŁOSZENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym - wariant I (bez negocjacji) pod nazwą
Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Internatu 2024r.
Data zamieszczenia ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 22-11-2023

Ogłoszenie o zmianie ogłoszeniaDostawa artykułów żywnościowych do stołówki Internatu 2024r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO-INFORMATYCZNYCH W GLIWICACH1.2.) Oddział zamawiającego: ZSTI1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 0001277171.4.) Adres zamawiającego:1.4.1.) Ulica: Chorzowska 51.4.2.) Miejscowość: Gliwice1.4.3.) Kod pocztowy: 44-1001.4.4.) Województwo: śląskie1.4.5.) Kraj: Polska1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki1.4.7.) Numer telefonu: 3223068311.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zsti.gliwice.eu1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsti.gliwice.pl1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWESEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 005017033.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 013.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:2.8. Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań

Przed zmianą:NIE

Po zmianie:TAK3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:5.6. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu

Przed zmianą:

Po zmianie:odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sadowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzona nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast powyższego dokumentu składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nieogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczepia tej procedury, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w niniejszym punkcie, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a i b oraz pkt 3 ustawy pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby , której dokument miał dotyczyć , złożone pod przysięgą lub , jeżeli w kraju , w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sadowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Dokumenty te powinny być wystawione w terminach nie wcześniejszych niż podano powyżej.

- oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust 1 pkt 5 ustawy pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o treści ZAŁĄCZNIKA NR 3 do SWZ w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawca, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

- oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych woświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp o treści ZAŁĄCZNIKA NR 7 do SWZ3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:5.9. Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych

Przed zmianą:

Po zmianie:NIE

 

 

Kierownik Gospodarczy
 
22-11-2023 r.  Anna Woroch
__________________________________ data oraz imię i nazwisko osoby udostępniającej ogłoszenie
      
Dyrektor Jednostki
 
22-11-2023 r.  Janusz Magiera
__________________________________ data oraz imię i nazwisko osoby upoważnionej