oznaczenie sprawy: ZSTI.26.3.2022

 

Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych W Gliwicach zawiadamia o wynikach postępowania

Postępowanie pod nazwą:

"Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki internatu w 2023r. - dostawa artykułów ogólnospożywczych (2)"

Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-HandlowePOLARISMałgorzata Gruszczyńska ul. Żołnierska 20a, 62-800 Kalisz z ceną 40 264,58 zł.
 
Uzasadnienie:
Uzasadnienie prawne:Zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.1710 z pózn. zm.) (zwanej dalej ustawą Pzp) - Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryterium oceny ofert określonego w dokumentach zamówienia.Uzasadnienie faktyczne:Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 28-12-2022 r. do godz.10:00 złożona została 1 oferta. Zamawiający dokonał oceny i badania złożonej oferty, a następnie dokonał kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe POLARIS Małgorzata Gruszczyńska ul. Żołnierska 20a, 62-800 Kalisz, która została złożona w niniejszym postępowaniu - "Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki internatu w 2023r - dostawa artykułów ogólnospożywczych (2)".Zamawiający pismem nr kor. ZSTI.9133.2022 w dn. 29.12.2022r. wezwał Wykonawcę do złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 108, 109 ustawy Pzp. Wykonawca w dniu 30.12.2022r nr kor. ZSTI.9158.2022 złożył wymagane oświadczenia i dokumenty. Zamawiający dokonał weryfikacji złożonych oświadczeń i dokumentów. Złożone oświadczenia i dokumenty potwierdzają, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z niniejszego postępowania.Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem: cena - 60%; produkty ekologiczne - 40%.Wybrana oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów - 60 pkt w kryterium cena oraz 0,00 pkt w kryterium produkty ekologiczne). Łącznie 60 punktów.Oferta jest zgodna z warunkami zamówienia i ustawą Prawo zamówień.
Wykonawcy, którzy złożyli oferty:
Lp.
Nazwa i adres wykonawcy  
Liczba pkt w kryterium cena
Liczba pkt
w kryterium
produkty ekologiczne
Łączna punktacja

1.
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-HandlowePOLARISMałgorzata Gruszczyńska
ul. Żołnierska 20a, 62-800 Kalisz
60,00
0,00
60,00

kierownik dospodarczy

04-01-2023 r. Wiesława Trzop
________________________________________ (data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie)

Dyrektor ZSTI

04-01-2023 r. Janusz Magiera

________________________________________ (data i podpis osoby zatwierdzającej ogłoszenie)