oznaczenie sprawy: ZSTI.26.1.2022

 

Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych W Gliwicach zawiadamia o wynikach postępowania

Postępowanie pod nazwą:

"Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki internatu w 2023r."

Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano: Pakiet nr 5 - Dostawa warzyw i owoców

Firma Handlowo-Usługowa "DAMEX"Damian Surmański ul.Wspólna 12, 42-690 Brynek z ceną 62 046,00 zł.
 
Uzasadnienie:
Uzasadnienie prawne:Zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.1710 z pózn. zm.) (zwanej dalej ustawa Pzp)- Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryterium oceny ofert określonego w dokumentach zamówienia.Uzasadnienie faktyczne:Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 22-11-2022 r. do godz.10:00 złożone zostały 2 oferty. Zamawiający dokonał oceny i badania złożonej oferty, a następnie dokonał kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy: Firma Handlowo-Usługowa "DAMEX" Damian Surmański ul. Wspólna 12 42-690 Brynek, która złożyła ofertę w niniejszym postępowaniu - "Pakiet nr 5 - Dostawa warzyw i owoców." Zamawiający pismem SOD kor. nr ZSTI.8767.2022 z dn.16.12.2022r. wezwał Wykonawce do złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 108, 109 ustawy Pzp. Wykonawca w dniu 19-12-2022 r. (kor. nr ZSTI.8809.2022) otrzymał wymagane oświadczenia i dokumenty. Zamawiający dokonał weryfikacji złożonych oświadczeń i dokumentów. Złożone oświadczenia i dokumenty potwierdzają, że Wykonawca postępowania. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem: cena - 60%; produkty ekologiczne - 40%. Wybrana oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów - 60 pkt w kryterium cena oraz 0,00 pkt w kryterium produkty ekologiczne). Łącznie 60 punktów tj. 60 pkt (kryterium cena) i 0,00 pkt (kryterium produkty ekologiczne). Oferta jest zgodna z warunkami zamówienia i ustawą Prawo zamówień publicznych..
Wykonawcy, którzy złożyli oferty:
Lp.
Nazwa i adres wykonawcy  
Liczba pkt w kryterium cena
Liczba pkt
w kryterium
produkty ekologiczne
Łączna punktacja

1.
Firma Handlowo-Usługowa "DAMEX"Damian Surmański
ul.Wspólna 12, 42-690 Brynek
60,00
0,00
60,00
2.
Artykuły Rolno-Spożywcze Patyna Sławomir
ul. Obraki 130, 40-833 Katowice
0,00
0,00
0,00

Kierownik Działu

21-12-2022 r. Wiesława Trzop
________________________________________ (data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie)

Dyrektor Jednostki

21-12-2022 r. Janusz Magiera

________________________________________ (data i podpis osoby zatwierdzającej ogłoszenie)