oznaczenie sprawy: ZSTI.26.1.2022

 

Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych W Gliwicach zawiadamia o wynikach postępowania

Postępowanie pod nazwą:

"Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki internatu w 2023r."

Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano: Pakiet nr 2 - Dostawa nabiału

"SEMI" Sp. z o.o ul. St. Moniuszki 13, 44-100 Gliwice z ceną 120 272,70 zł.
 
Uzasadnienie:
Uzasadnienie prawne:Zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.1710 z późn. zm.) (zwanej dalej ustawą Pzp) - Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryterium oceny ofert określonego w dokumentach zamówienia.Uzasadnienie faktyczne:Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 22-11-2022 r. do godz.10:00 została złożona 1 oferta. Zamawiający dokonał oceny i badania złożonej oferty, a następnie dokonał kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy: SEMI Sp. z o.o. Generała Władysława Andersa 6A , 44-100 Gliwice, która jako jedyna złożyła ofertę w niniejszym postępowaniu - "Pakiet nr 2 - Dostawa nabiału."Zamawiający pismem nr kor. ZSTI.8367.2022 w dn. 06.12.2022r. wezwał Wykonawcę do złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 108, 109 ustawy Pzp. Wykonawca złożył w dniu 08-12-2022 r. (kor. nr ZSTI.8468.2022) wymagane oświadczenia i dokumenty. Zamawiający dokonał weryfikacji złożonych oświadczeń i dokumentów. Złożone podmiotowe środki dowodowe potwierdzają, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z niniejszego postępowania.Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem: cena - 60%; produkty ekologiczne - 40%.Wybrana oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów - 60 pkt w kryterium "cena" oraz 0,00 pkt w kryterium "produkty ekologiczne". Łącznie 60 punktów tj. 60 pkt (kryterium cena) i 0,00 pkt ( kryterium produkty ekologiczne). Oferta jest zgodna z warunkami zamówienia i ustawą Prawo zamówień publicznych. .
Wykonawcy, którzy złożyli oferty:
Lp.
Nazwa i adres wykonawcy  
Liczba pkt w kryterium cena
Liczba pkt
w kryterium
produkty ekologiczne
Łączna punktacja

1.
"SEMI" Sp. z o.o
ul. St. Moniuszki 13, 44-100 Gliwice
60,00
0,00
60,00

Kierownik Działu

13-12-2022 r. Wiesława Trzop
________________________________________ (data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie)

Dyrektor Jednostki

13-12-2022 r. Janusz Magiera

________________________________________ (data i podpis osoby zatwierdzającej ogłoszenie)