oznaczenie sprawy: ZSTI.26.1.2022

 

Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych W Gliwicach zawiadamia o wynikach postępowania

Postępowanie pod nazwą:

"Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki internatu w 2023r."

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
 
W imieniu Zamawiającego informuję, że niniejsze postępowanie w zakresie Cześć 1- Pakiet nr 1 - Dostawa artykułów ogólnospożywczych zostało unieważnione.
 
Uzasadnienie: W prowadzonym postępowaniu - Część 1 - "Pakiet 1 - Dostawa artykułów ogólnospożywczych", złożona została jedna oferta , która podlegała odrzuceniu. Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia tzn. nie zawiera formularza oferty. Oznacza to, że jeżeli Zamawiający żądał złożenia formularza ofertowego( pkt. 15 SWZ ) to miał być on jej częścią. Oferta została więc sporządzona odmiennie niż określają to postanowienia specyfikacji. Formularz ofertowy stanowi istotną treść oferty. Zamawiający nadał mu taką rangę w SWZ jednoznacznie podkreślając jego znaczenie poprzez treść tego dokumentu - tzn. zakres informacji, jaki znajduje się w tym formularzu ofertowym. W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zakres oczekiwanych przez Zamawiającego informacji, jakie należy podać w formularzu ofertowym w tym: oświadczenia odnoszące się między innymi do ceny oferty, wskazanie przez Wykonawcę w części oferty zamówienia, którego Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę nazw podwykonawców, jeśli są znani, podanie informacji dotyczących powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, potwierdzenie terminu wykonania zamówienia, akceptacja wzoru umowy, akceptacja terminu związania ofertą, akceptacja zapoznania się ze specyfikacją warunków zamówienia wraz z załącznikami do postępowania w celu przygotowania oferty, udzielenia informacji na temat statusu przedsiębiorstwa (mikro, małe, średnie itp. przedsiębiorstwa) , potwierdzenia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art.13 lub 14 RODO, informacji na temat oświadczenia, że Wykonawca nie uczestniczy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego zamówienia, jednoznacznie wskazuje, że formularz ten stanowi istotną treść oferty. Poprzez treść oferty Wykonawca składa oświadczenie woli w postaci wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego, stanowiące jednostronne zobowiązanie do wykonania danego świadczenia na rzecz Zamawiającego. Brak jego złożenia skutkuje koniecznością odrzucenia oferty z powodu jej niezgodności z warunkami zamówienia.W konsekwencji powyższego Zamawiający na podstawie art.255 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019r. (Dz.U.2022 poz. 1710 z późn. zm.) unieważnia postępowanie w I części zamówienia - Pakiet 1 - Dostawa artykułów ogólnospożywczych.

Lp.
Nazwa i adres wykonawcy  
Liczba pkt w kryterium cena
Liczba pkt
w kryterium
produkty ekologiczne
Łączna punktacja

1.
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-HandlowePOLARISMałgorzata Gruszczyńska
ul. Żołnierska 20a, 62-800 Kalisz
0,00
0,00
0,00

Kierownik Działu

02-12-2022 r. Wiesława Trzop
________________________________________ (data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie)

Dyrektor Jednostki

02-12-2022 r. Janusz Magiera

________________________________________ (data i podpis osoby zatwierdzającej ogłoszenie)