oznaczenie sprawy: ZSTI.26.1.2022

 

Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych W Gliwicach zawiadamia o wynikach postępowania

Postępowanie pod nazwą:

"Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki internatu w 2023r."

Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano: Pakiet nr 6 - Dostawa mrożonych warzyw, owoców i ryb

Zakłady Produkcji Spożywczej AMBI, M. Karkut i Wspólnicy - sp.j., ul. Składowa 11 , 41-902 Bytom z ceną 36 489,60 zł.
 
Uzasadnienie:
Uzasadnienie prawne:Zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.1710 z pózn. zm.) (zwanej dalej ustawą Pzp) - Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryterium oceny ofert określonego w dokumentach zamówienia.Uzasadnienie faktyczne:1.Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 22-11-2022 r. do godz.10:00 złożone zostały 4 oferty. Zamawiający dokonał oceny i badania złożonych ofert. Wykonawca Zakłady Produkcji Spożywczej, AMBI, M. Karkut i Wspólnicy - sp.j, ul. Składowa 11, 41-902 Bytom w złożonej ofercie w Załączniku nr 4 do SWZ - Formularz cenowy- w kolumnie nr 9 o treści: "W danym wierszu zaznaczyć znakiem X w przypadku oferowania przez Dostawcę artykułów pochodzących z rolnictwa ekologicznego, tj. znakowanych terminem"ekologiczny"/"bio"/"eko"/"organic" lub inne zgodne z przepisami krajowymi wspólnotowymi oraz zielonym listkiem z numerem identyfikacyjnym jednostki certyfikującej", zaznaczył znakiem " X - ryby z połowu na otwartym morzu, nie hodowlane" w pozycjach: Poz. nr 1:Filet mrożony z dorsza czarniaka bez glazury i skóry SHP kaliber 200-400gPoz. nr 2:Filet mrożony z miruny ze skórą bez glazury SHP kaliber 300-400g,Poz. nr 3:Filet mrożony z morszczuka bez skóry i glazury SHP kaliber 300-400g kraj pochodzenia Argentyna.W związku z wątpliwościami co do spełnienia wymogu zadeklarowanej dostawy artykułów spełniających zapisy SWZ co do kryterium - produkty ekologiczne Zamawiający pismem nr kor. ZSTI.8027.2022 z dn. 25.11.2022r. zwrócił się z prośbą do Wykonawcy o udokumentowanie zaoferowanych przez Dostawcę ryb pochodzących z rolnictwa ekologicznego, w formie przedłożenia certyfikatu lub podania numeru identyfikacyjnego jednostki certyfikującej.Wykonawca pismem z dn. 28.11.2022r. nr. kor. ZSTI.8088.2022 złożył oświadczenie oraz certyfikat potwierdzający pochodzenie ekologiczne zaznaczonych w pozycji 1,2,3 ryb morskich. W związku z powyższym Zamawiający zgodnie z opisem pkt.20 SWZ w kryterium oceny "produkty ekologiczne" przyznał Wykonawcy: Zakłady Produkcji Spożywczej, AMBI, M. Karkut i Wspólnicy - sp.j, ul. Składowa 11, 41-902 Bytom - 10 punktów w kryterium "produkty ekologiczne" i uznał ją jako najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia. Dokonał kwalifikacji podmiotowej wzywając Wykonawcę pismem nr kor. ZSTI. 8371.2022 w dn. 06.12.2022r. do złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 108, 109 ustawy Pzp.Wykonawca złożył w dniu 07-12-2022 r. (kor. nr ZSTI.8416..2022) wymagane oświadczenia i dokumenty. Zamawiający dokonał weryfikacji złożonych oświadczeń i dokumentów. Złożone oświadczenia i dokumenty potwierdzają, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z niniejszego postępowania.Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem: cena - 60%; produkty ekologiczne - 40%.Wybrana oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów - 54,70 pkt w kryterium ( cena)oraz 10,00 pkt w kryterium (produkty ekologiczne). Łącznie 64,70 punktów Oferta jest zgodna z warunkami zamówienia i ustawą Prawo zamówień publicznych. ..
Wykonawcy, którzy złożyli oferty:
Lp.
Nazwa i adres wykonawcy  
Liczba pkt w kryterium cena
Liczba pkt
w kryterium
produkty ekologiczne
Łączna punktacja

1.
Zakłady Produkcji Spożywczej AMBI, M. Karkut i Wspólnicy - sp.j.,
ul. Składowa 11 , 41-902 Bytom
54,70
10,00
64,70
2.
Hurtownia Mrożonek Śnieżynka Renata Idzikowska
Ślizów 93, 56-500 Syców
60,00
0,00
60,00
3.
AB FROST Sp. z o.o.
Spółdzielcza 3, 98-275 Brzeźnio
56,04
0,00
56,04
4.
NORDIS Spółka Akcyjna
Głogowska 35, 45-315 Opole
54,18
0,00
54,18

Kierownik Działu

13-12-2022 r. Wiesława Trzop
________________________________________ (data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie)

Dyrektor Jednostki

13-12-2022 r. Janusz Magiera

________________________________________ (data i podpis osoby zatwierdzającej ogłoszenie)