oznaczenie sprawy: ZSTI.26.1.2022

 

Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych W Gliwicach zawiadamia o wynikach postępowania

Postępowanie pod nazwą:

"Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki internatu w 2023r."

Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano: Pakiet nr 3 - Dostawa mięsa, wędlin i drobiu

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo HandloweZakład Masarski S.CStanisław, Henryka Ośliźlok ul. Powstańców 24, 44-348 Skrzyszów z ceną 88 146,00 zł.
 
Uzasadnienie:
Uzasadnienie prawne:Zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.1710 z pózn. zm.) (zwanej dalej ustawą Pzp) - Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryterium oceny ofert określonego w dokumentach zamówienia.Uzasadnienie faktyczne:Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 22-11-2022 r. do godz.10:00 złożone zostały 3 oferty. Zamawiający dokonał oceny i badania wszystkich złożonych ofert. Wykonawca Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Zakład Masarski S.C, Stanisław, Henryka Ośliźlok, ul. Powstańców 24, 44-348 Skrzyszów w złożonej ofercie w Załączniku nr 4 do SWZ - Formularz cenowy- w kolumnie nr 9 o treści: "W danym wierszu zaznaczyć znakiem X w przypadku oferowania przez Dostawcę artykułów pochodzących z rolnictwa ekologicznego, tj. znakowanych terminem"ekologiczny"/"bio"/"eko"/"organic" lub inne zgodne z przepisami krajowymi wspólnotowymi oraz zielonym listkiem z numerem identyfikacyjnym jednostki certyfikującej", zaznaczył znakiem " X " we wszystkich pozycjach formularza cenowego od numeru 1 do nr 36 jako oferowane produkty ekologiczne.W związku z wątpliwościami co do spełnienia wymogu zadeklarowanej dostawy artykułów spełniających zapisy SWZ co do kryterium - produkty ekologiczne Zamawiający pismem nr kor. ZSTI.8053.2022 w dn. 28.11.2022r. zwrócił się z prośbą do Wykonawcy o udokumentowanie zaoferowanych przez Dostawcę artykułów pochodzących z rolnictwa ekologicznego, w formie przedłożenia certyfikatu lub podania numeru identyfikacyjnego jednostki certyfikującej.Wykonawca pismem z dn. 02. 12.2022 r. nr. kor. ZSTI.8278.2022 złożył informację, że postawione znaki "X" w tej kolumnie we wszystkich pozycjach formularza cenowego (Załącznik nr 4 do SWZ) były przez Wykonawcę omyłkowo zaznaczone. Wykonawca oświadczył, że produkty te nie są produktami ekologicznymi.W związku z powyższym Zamawiający przy wyborze oferty Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe, Zakład Masarski S.C Stanisław, Henryka Ośliźlok, ul. Powstańców 24, 44-348 Skrzyszów kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem: cena - 60 pkt. produkty ekologiczne - 0 pkt.Zamawiający uznał ofertę Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe, Zakład Masarski S.C Stanisław, Henryka Ośliźlok, ul. Powstańców 24, 44-348 Skrzyszów jako najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w dokumentach zamówienia i dokonał kwalifikacji podmiotowej wzywając Wykonawcę pismem nr kor. ZSTI.8369.2022 w dn. 06.12.2022r do złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 108, 109 ustawy Pzp.Wykonawca złożył w dniu 08. 12.2022 r. nr. kor. ZSTI.8464.2022 wymagane oświadczenia i dokumenty. Zamawiający dokonał weryfikacji złożonych oświadczeń i dokumentów. Złożone podmiotowe środki dowodowe potwierdzają, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z niniejszego postępowania. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem: cena - 60%; produkty ekologiczne - 40%.Wybrana oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów - 60 pkt w kryterium cena oraz 0,00 pkt w kryterium produkty ekologiczne). Łącznie 60 punktów .Oferta jest zgodna z warunkami zamówienia i ustawą Prawo zamówień publicznych. .
Wykonawcy, którzy złożyli oferty:
Lp.
Nazwa i adres wykonawcy  
Liczba pkt w kryterium cena
Liczba pkt
w kryterium
produkty ekologiczne
Łączna punktacja

1.
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo HandloweZakład Masarski S.CStanisław, Henryka Ośliźlok
ul. Powstańców 24, 44-348 Skrzyszów
60,00
0,00
60,00
2.
P.W. "JANCZAR" Pokora Sp.j
ul. Św. Jacka 21, 44-100 Gliwice
54,29
0,00
54,29
3.
TRAPEX Sp. z o.o.
Bytomska 118 B, 41-803 Zabrze
47,08
0,00
47,08

Kierownik Działu

13-12-2022 r. Wiesława Trzop
________________________________________ (data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie)

Dyrektor Jednostki

13-12-2022 r. Janusz Magiera

________________________________________ (data i podpis osoby zatwierdzającej ogłoszenie)