oznaczenie sprawy: ZSTI.26.1.2022

 

Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych W Gliwicach zawiadamia o wynikach postępowania

Postępowanie pod nazwą:

"Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki internatu w 2023r."

Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano: Pakiet nr 4 - Dostawa pieczywa

Firma "SŁOWIK" Adam Wiśniowski ul. Ks.A.Koziełka 60, 44-190 Knurów z ceną 59 971,00 zł.
 
Uzasadnienie:
Uzasadnienie prawne:Zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.1710 z pózn. zm.) (zwanej dalej ustawą Pzp) - Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryterium oceny ofert określonego w dokumentach zamówienia.Uzasadnienie faktyczne:Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 22-11-2022 r. do godz.10:00 złożone zostały 2 oferty. Zamawiający dokonał oceny i badania złożonych ofert a następnie dokonał kwalifikacji podmiotowej najkorzystniejszej oferty Wykonawcy: Firma "SŁOWIK", Adam Wiśniowski, ul. Ks. A. Koziełka 60, 44-190 Knurów. Zamawiający pismem SOD kor. nr ZSTI.8372.2022 w dn. 06.12.2022r. wezwał Wykonawcę do złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 108, 109 ustawy Pzpo których mowa w rozdziale 10 SWZ pkt.2. Wykonawca złożył droga elektroniczną w dniu 09-12-2022 r. (kor. nr ZSTI.8539.2022) wymagane oświadczenia i dokumenty. Zamawiający dokonał weryfikacji złożonych oświadczeń i dokumentów. Złożone podmiotowe środki dowodowe potwierdzają, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z niniejszego postępowania. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem: cena - 60%;Produkty ekologiczne -40%.Wybrana oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów - 60 pkt w kryterium cena oraz 0,00 pkt w kryterium produkty ekologiczne. Łącznie 60 punktów tj. 60 pkt (kryterium cena) i 0,00 pkt kryterium produkty ekologiczne). Oferta jest zgodna z warunkami zamówienia i ustawą Prawo zamówień publicznych. ..
Wykonawcy, którzy złożyli oferty:
Lp.
Nazwa i adres wykonawcy  
Liczba pkt w kryterium cena
Liczba pkt
w kryterium
produkty ekologiczne
Łączna punktacja

1.
Firma "SŁOWIK" Adam Wiśniowski
ul. Ks.A.Koziełka 60, 44-190 Knurów
60,00
0,00
60,00
2.
PPHU "U ZBYSZKA"Zbysław Małota
1-go Maja 59, 44-194 Knurów
53,59
0,00
53,59

Kierownik Działu

13-12-2022 r. Wiesława Trzop
________________________________________ (data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie)

Dyrektor Jednostki

13-12-2022 r. Janusz Magiera

________________________________________ (data i podpis osoby zatwierdzającej ogłoszenie)