oznaczenie sprawy: ZSTI.26.3.2021

 

Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych W Gliwicach zawiadamia o wynikach postępowania

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym - wariant I (bez negocjacji) pod nazwą:

"Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach (2)"

Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano:

Nbit Jarosław Jenczmionka Sp. z o.o. Plebańska 3/8, 44-100 Gliwice z ceną 180 302,43 zł.
 
Uzasadnienie:
Uzasadnienie prawne:Zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1129 z pózn. zm.) (zwanej dalej ustawą Pzp) - Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryterium oceny ofert określonego w dokumentach zamówienia.Uzasadnienie faktyczne:Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 24-11-2021 r. do godz.10:00 zostało złożonych 5 ofert. Zamawiający dokonał oceny i badania wszystkich złożonych ofert, a następnie dokonał kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, tj.: "Nbit Jarosław Jenczmionka Sp. z o.o., 44-100 Gliwice, ul. Plebańska 3/8". Pismem z dnia 29-11-2021 r. (kor. nr ZSTI.10207.2021) zawiadomił Wykonawcę o poprawieniu omyłki rachunkowej oraz wezwał Wykonawcę do wyjaśnienia treści złożonej oferty. Wykonawca złożył w dniu 30.11.2021r (kor.ZSTI.10251.2021) wyjaśnienia treści złożonej oferty. Zamawiający wezwał Wykonawcę do złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 108, 109 ustawy Pzp. Wykonawca złożył w dniu 03-12-2021 r. (kor. nr ZSTI.10393.2021) wymagane oświadczenia i dokumenty. Zamawiający dokonał weryfikacji złożonych oświadczeń i dokumentów. Złożone oświadczenia i dokumenty potwierdzają, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z niniejszego postępowania.Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem: cena - 60%; okres gwarancji - 40%.Wybrana oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów - 100pkt (60 pkt w kryterium cena i 40 pkt w kryterium okres gwarancji). Oferta jest zgodna z warunkami zamówienia i ustawą Prawo zamówień publicznych..
Wykonawcy, którzy złożyli oferty:
Lp.
Nazwa i adres wykonawcy  
Liczba pkt w kryterium cena
Liczba pkt
w kryterium
okres gwarancji
Łączna punktacja

1.
Nbit Jarosław Jenczmionka Sp. z o.o.
Plebańska 3/8, 44-100 Gliwice
60,00
40,00
100,00
2.
Web-Profit Maciej Kuźlik
ul. Spokojna 18, 41-940 Piekary Śląskie
55,04
40,00
95,04
3.
CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o.
ul.Wolność 8 lok.4, 26-600 Radom
0,00
0,00
0,00
4.
GRUPA E Sp. z o.o.
ul. Piwna 32, 43-100 Tychy
0,00
0,00
0,00
5.
PROGRESS Systemy Komputerowe Sp. z o.o
al. Mickiewicza 27, 31-120 Kraków
0,00
0,00
0,00

kierownik gospodarczy

03-12-2021 r. Wiesława Trzop
________________________________________ (data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie)

Dyrektor ZSTI

03-12-2021 r. Janusz Magiera

________________________________________ (data i podpis osoby zatwierdzającej ogłoszenie)