oznaczenie sprawy: ZSTI.26.4.2021

 

Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych W Gliwicach zawiadamia o wynikach postępowania

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym - wariant I (bez negocjacji) pod nazwą:

"Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki internatu w 2022r."

Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano: Pakiet nr 5 - Dostawa świeżych warzyw i owoców

Artykuły Rolno-Spożywcze Patyna Sławomir ul. Obraki 130, 40-833 Katowice z ceną 111 163,85 zł.
 
Uzasadnienie:
Uzasadnienie prawne:Zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1129 z pózn. zm.) (zwanej dalej ustawą Pzp) - Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryterium oceny ofert określonego w dokumentach zamówienia.Uzasadnienie faktyczne:Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 25-11-2021 r. do godz.10:00 złożone zostały 2 oferty. Zamawiający dokonał oceny i badania wszystkich złożonych ofert, a następnie dokonał kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, tj.: Artykuły Rolno-Spożywcze, Patyna Sławomir, ul. Obraki 130, 40-833 Katowice, w niniejszym postępowaniu - "Pakiet nr 5 - Dostawa świeżych warzyw i owoców". Zamawiający pismem SOD kor.nr ZSTI.10409.2021 z dn. 03.12.2021r. wezwał Wykonawcę do złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 108, 109 ustawy Pzp. Wykonawca złożył w dniu 08-12-2021 r. (kor. nr ZSTI.10409.2021) wymagane oświadczenia i dokumenty. Zamawiający dokonał weryfikacji złożonych oświadczeń i dokumentów. Złożone oświadczenia i dokumenty potwierdzają, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z niniejszego postępowania.Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem: cena - 60%; produkty ekologiczne - 40%.Wybrana oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów - 60 pkt w kryterium cena oraz 0,00 pkt w kryterium produkty ekologiczne). Łącznie 60 punktów tj. 60 pkt (kryterium cena) i 0,00 pkt ( kryterium produkty ekologiczne).Oferta jest zgodna z warunkami zamówienia i ustawą Prawo zamówień publicznych. .
Wykonawcy, którzy złożyli oferty:
Lp.
Nazwa i adres wykonawcy  
Liczba pkt w kryterium cena
Liczba pkt
w kryterium
produkty ekologiczne
Łączna punktacja

1.
Artykuły Rolno-Spożywcze Patyna Sławomir
ul. Obraki 130, 40-833 Katowice
60,00
0,00
60,00
2.
Firma Hadnlowo-Usugowa "DAMEX"Damian Surmański
ul.Wspólna 12, 42-690 Brynek
57,27
0,00
57,27

kierownik gospodarczy

10-12-2021 r. Wiesława Trzop
________________________________________ (data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie)

Dyrektor ZSTI

10-12-2021 r. Janusz Magiera

________________________________________ (data i podpis osoby zatwierdzającej ogłoszenie)