oznaczenie sprawy: ZSTI.26.4.2021

 

Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych W Gliwicach zawiadamia o wynikach postępowania

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym - wariant I (bez negocjacji) pod nazwą:

"Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki internatu w 2022r."

Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano: Pakiet nr 6- Dostawa mrożonych warzyw, owoców i ryb

NORDIS Spółka Akcyjna Głogowska 35, 45-315 Opole z ceną 39 935,00 zł.
 
Uzasadnienie:
Uzasadnienie prawne:Zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1129 z pózn. zm.) (zwanej dalej ustawą Pzp) - Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryterium oceny ofert określonego w dokumentach zamówienia.Uzasadnienie faktyczne:Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 25-11-2021 r. do godz.10:00 złożone zostały 4 oferty. Zamawiający dokonał oceny i badania wszystkich złożonych ofert, a następnie dokonał kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, tj.: NORDIS Spółka Akcyjna, ul. Głogowska 35, 45-315 Opole, w niniejszym postępowaniu - "Pakiet nr 6 - Dostawa mrożonych warzyw, owoców i ryb". Zamawiający pismem z dnia 03-12-2021 r. (kor. nr ZSTI.10370.2021) zawiadomił Wykonawcę o poprawieniu omyłki pisarskiej. Pismem SOD kor.nr ZSTI.10410.2021 z dn. 03.12.2021r. wezwał Wykonawcę do złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 108, 109 ustawy Pzp. Wykonawca złożył w dniu 09-12-2021 r. (kor. nr ZSTI.10577.2021) wymagane oświadczenia i dokumenty. Zamawiający dokonał weryfikacji złożonych oświadczeń i dokumentów. Złożone oświadczenia i dokumenty potwierdzają, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z niniejszego postępowania.Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem: cena - 60%; produkty ekologiczne - 40%.Wybrana oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów - 60 pkt w kryterium cena oraz 0,00 pkt w kryterium produkty ekologiczne). Łącznie 60 punktów tj. 60 pkt (kryterium cena) i 0,00 pkt ( kryterium produkty ekologiczne).Oferta jest zgodna z warunkami zamówienia i ustawą Prawo zamówień publicznych. .
Wykonawcy, którzy złożyli oferty:
Lp.
Nazwa i adres wykonawcy  
Liczba pkt w kryterium cena
Liczba pkt
w kryterium
produkty ekologiczne
Łączna punktacja

1.
NORDIS Spółka Akcyjna
Głogowska 35, 45-315 Opole
60,00
0,00
60,00
2.
WIDAN POLSKA Sp. z o.o.Spólka Komandytowa
ul. Jasińskiego 56b, 37-700 Przemyśl
49,39
0,00
49,39
3.
Hurtownia Mrożonek Śnieżynka Renata Idzikowska
Ślizów 93, 56-500 Syców
48,12
0,00
48,12
4.
Zakłady Produkcji Spożywczej AMBI, M. Karkut i Wspólnicy - sp.j.,
ul. Składowa 11 , 41-902 Bytom
0,00
0,00
0,00

kierownik gospodarczy

10-12-2021 r. Wiesława Trzop
________________________________________ (data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie)

Dyrektor ZSTI

10-12-2021 r. Janusz Magiera

________________________________________ (data i podpis osoby zatwierdzającej ogłoszenie)