oznaczenie sprawy: ZSTI.26.2.2021

 

Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych W Gliwicach zawiadamia o wynikach postępowania

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym - wariant I (bez negocjacji) pod nazwą:

"Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach"

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
 
W imieniu Zamawiającego informuję, że niniejsze postępowanie zostało unieważnione.
 
Uzasadnienie: Na podstawie art. 255 pkt 3) ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 2019 ze zm. ) - dalej "Ustawy", Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Gliwicach".Uzasadnienie prawne unieważnienia postępowania - art.255 pkt.3 "Ustawy.""Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:3) cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty"Uzasadnienie faktyczne unieważnienia postępowania:Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, gdyż cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Kierownik Działu

08-11-2021 r. Wiesława Trzop
________________________________________ (data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie)

Dyrektor Jednostki

08-11-2021 r. Janusz Magiera

________________________________________ (data i podpis osoby zatwierdzającej ogłoszenie)