Oznaczenie sprawy: ZSTI.26.2.2021
nr kor.:
 
Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych W Gliwicach OGŁASZA postępowanie prowadzone w trybie podstawowym - wariant I (bez negocjacji) pod nazwą
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 28-10-2021  

Ogłoszenie o zamówieniuDostawyZakup i dostawa sprzętu komputerowego dla Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych wGliwicachSEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY1.1.) Rola zamawiającegoPostępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego1.2.) Nazwa zamawiającego: ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO-INFORMATYCZNYCH W GLIWICACH1.3.) Oddział zamawiającego: ZSTI1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 0001277171.5) Adres zamawiającego1.5.1.) Ulica: Chorzowska 51.5.2.) Miejscowość: Gliwice1.5.3.) Kod pocztowy: 44-1001.5.4.) Województwo: śląskie1.5.5.) Kraj: Polska1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zsti.gliwice.eu1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsti.gliwice.pl1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -związek jednostek samorządu terytorialnego1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: EdukacjaSEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE2.1.) Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych wGliwicach2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6d548889-37d9-11ec-a3fb-0a24f8cd532c2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00250441/012.6.) Wersja ogłoszenia: 012.7.) Data ogłoszenia: 2021-10-28 19:39Ogłoszenie nr 2021/BZP 00250441/01 z dnia 2021-10-282021-10-28 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000608/05/P2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:1.2.2 Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznychw Gliwicach2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.94 ustawy: Nie2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programuwspółfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawnąZamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawySEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowaniahttps://zsti.bip.gliwice.eu/zamowieniaPubliczne/126883.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału wpostępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środkówkomunikacji elektronicznej: Tak3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będziekomunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: komunikacja między zamawiającyma Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem :https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu dostępnego pod adresem:https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musiposiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następującychformularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza dokomunikacji”,2. wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciuopisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugioraz Warunkach k o r z y s t a n i a z e l e k t r o n i c z n e j p l a t f o r m y u s ł u g a d m i n i s t r a c j ip u b l i c z n e j ( e P U A P )https://www.gov.pl/web/gov/warunki-korzystania,3. maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularzzłożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB,4. za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lubelektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje sie date ichprzekazania na ePUAP.3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzielektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które niesą ogólnie dostępne: Nie3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczyOgłoszenie nr 2021/BZP 00250441/01 z dnia 2021-10-282021-10-28 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:polski3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacja zawarta w rozdziale 26 SWZ.SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie4.1.2.) Numer referencyjny: ZSTI.26.2.20214.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiotodrębnego postępowania: Nie4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisieprzedmiotu zamówienia: Nie4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówieniaPrzedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla Zespołu SzkółTechniczno-Informatycznych w Gliwicach. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawęsprzętu komputerowego do pracowni komputerowych.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 6 do SWZ.Wymagany termin gwarancji: Warunki, okres i zakres gwarancji opisano w załączniku nr 5 doSWZ (wzór umowy) oraz w załączniku nr 6 SWZ (opis przedmiotu zamówienia),4.2.6.) Główny kod CPV: 30213000-5 - Komputery osobiste4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:30213100-6 - Komputery przenośne31224400-6 - Kable przyłączeniowe32420000-3 - Urządzenia sieciowe38652100-1 - Projektory4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień napodobne usługi lub roboty budowlane: Nie4.3.) Kryteria oceny ofert4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunkówprzedstawionych przez Wykonawców w zakresie kryteriów opisanych w rozdziale 20 SWZ. Za ofertęnajkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów.Ogłoszenie nr 2021/BZP 00250441/01 z dnia 2021-10-282021-10-28 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościoweKryterium 14.3.5.) Nazwa kryterium: Cena4.3.6.) Waga: 60Kryterium 24.3.4.) Rodzaj kryterium:inne.4.3.5.) Nazwa kryterium: długość gwarancji4.3.6.) Waga: 20Kryterium 34.3.4.) Rodzaj kryterium:inne.4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realiacji dostawy4.3.6.) Waga: 204.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykietlub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: NieSEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:Art. 109 ust. 1 pkt 45.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:- odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sadowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji oDziałalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzona nie wcześniej niż 3miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,zamiast powyższego dokumentu składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którymwykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nieogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami,jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacjiwynikajacej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury,wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem,Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje siędokumentów, o których mowa powyżej w niniejszym punkcie, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się dowszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a i boraz pkt 3 ustawy pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającymodpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jegoreprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą lub,Ogłoszenie nr 2021/BZP 00250441/01 z dnia 2021-10-282021-10-28 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawyjeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów ooświadczeniu·pod przysięgą, złożone przed organem sadowym lub administracyjnym, notariuszem, organemsamorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejscezamieszkania wykonawcy. Dokumenty te powinny być wystawione w terminach nie wcześniejszych niżpodano powyżej.oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust 1 pkt 5 ustawy pzp, o braku przynależności do tejsamej grupy kapitałowej o treści ZAŁĄCZNIKA NR 3 do SWZ w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertęczęściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w posterowaniu, albo oświadczenia oprzynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymiprzygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniuniezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej·- oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy pzp o treści ZAŁĄCZNIKA NR 8 do SWZ5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: NieSEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, którezamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:NieSEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:Zgodnie z § 8 wzoru umowy o treści ZAŁĄCZNIKA nr 5 do SWZ.7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykietyzwiązane z realizacją zamówienia: NieSEKCJA VIII – PROCEDURA8.1.) Termin składania ofert: 2021-11-05 10:008.2.) Miejsce składania ofert: przy użyciu miniPortalu na stronie adresem:https://miniportal.uzp.gov.pl/8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-11-05 10:158.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

 
kierownik gospodarczy
 
28-10-2021 r.  Wiesława Trzop
__________________________________ data i podpis osoby udostępniającej ogłoszenie
      
Dyrektor ZSTI
 
28-10-2021 r.  Janusz Magiera
__________________________________ data i podpis osoby upoważnionej