ZAŁĄCZNIK NR   1

Oznaczenie sprawy: ZSTI.26.2.2021  

______________________________________________________________ (nazwa albo imię i nazwisko wykonawcy lub wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie)

______________________________________________________________

______________________________________________________________ (siedziba albo adres prowadzenia działalności)

______________________________________________________________ ______________________________________________________________

(tel./faks, e-mail)

OFERTA

Zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym - wariant I (bez negocjacji) pod nazwą:  Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach

Oferuję(my) wykonanie przedmiotu zamówienia, który NIE JEST objęty obowiązkiem podatkowym zamawiającego, za cenę:  

 

CENA NETTO (A)

WARTOŚĆ VAT (B)

CENA BRUTTO (C)

ŁĄCZNIE      

(cena brutto słownie: ....................................................................................................................................................................................) Oferuję(my) wykonanie przedmiotu zamówienia, który  JEST objęty obowiązkiem podatkowym zamawiającego, za cenę:  

Wykaz towarów i usług, dla których podatnikiem jest Zamawiający, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Lp. NAZWA TOWARU/USŁUGI (D)

CENA NETTO (E)

                    ŁĄCZNIE:  

(cena słownie: ....................................................................................................................................................................................) RAZEM CENA OFERTY:(suma kolumny C i E) ........................ zł

zgodnie z formularzem cenowym, o treści ZAŁĄCZNIKA NR 4, który Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą.

Oferuję(emy) realizację przedmiotu zamówienia w terminie: ...............................................................................

Oferuję(my) wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie: ................ dni od dnia zawarcia umowy.

 

Oferuję(my) na dostarczony sprzęt komputerowy opisany  w załączniku nr 6 do SWZ -opis przedmiotu zamówienia, termin gwarancji ...............miesięcy (min.24 miesiące) licząc od dnia końcowego odbioru przedmiotu zamówienia ............................................................................................................................................................................  

Oświadczam(y), że:

Podwykonawcy

Nazwa firmy podwykonawcy Opis części zamówienia, które zostaną powierzone podwykonawcy  

 

 

 

 

 

 

Pozostałe oświadczenia:

Informacja dotycząca powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług:
1) czy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego: ...........
(należy wpisać TAK lub NIE)
- w przypadku odpowiedzi "TAK", proszę wskazać:
2) nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego: ............................................................................................,
 
3) wartość towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku: ......................,
 
4) stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie: .......................
Integralną część oferty stanowią:

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO wykonawca nie składa oświadczenia o tej treści (należy usunąć treść oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

 

__________________________ miejscowość, data

____________________________
imię i nazwisko  
_______________________________
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej